Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Art.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van goederen alsmede op alle aannemingen van werken en diensten vanwege EV-QUIP BV, met uitsluiting van andere voorwaarden, en behoudens andere, schriftelijk bedongen overeenkomsten.

Art.2. De bestekken en offertes, uitgaande van EV-QUIP BV zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden en lonen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt EV-QUIP BV zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De bestekken en offertes gelden voor een periode van 20 dagen.

Art.3. In geval van annuleren van de bestelling door de koper/opdrachtgever is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 20% van de waarde van de bestelling, onder voorbehoud van het recht van EV-QUIP BV haar concrete schade te vorderen zo deze de voorziene 20% zou overstijgen.

Art.4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt, en binden EV-QUIP BV niet. Vertraging in de levering/uitvoering der werken geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art.5. De vrijwaringverplichting van EV-QUIP BV met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan de vrijwaringverplichting van haar leveranciers. De koper/opdrachtgever is ertoe gehouden de defecte stukken in originele verpakking terug te bezorgen, bij gebreke waaraan de garantie vervalt. Indien de koper/opdrachtgever eigenmachtig wijzigingen aanbrengt aan het product of de installatie, of uitbreidingen plaatst, komt de garantie volledig te vervallen.

Art.6. De goederen worden verzonden op risico van de koper/opdrachtgever. De vervoerskosten komen ten laste van de koper/opdrachtgever, tenzij anders bepaald.

Art.7. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt EV-QUIP BV zich het recht voor om, na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art.8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering/plaatsing/afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Art.9. Wanneer EV-QUIP BV ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art.10. EV-QUIP BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art.11. Klachten betreffende de levering/plaatsing moeten bij EV-QUIP BV toekomen binnen de 10 dagen na levering/plaatsing en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Art.12. Het protest ten aanzien van een factuur van EV-QUIP BV dient schriftelijk te gebeuren, binnen de 10 dagen na factuurdatum, met vermelding van datum en nummer van de factuur.

Art.13. Alle facturen van EV-QUIP BV zijn contant betaalbaar te Hamont, tenzij anders werd bedongen.

Art.14. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 10% op jaarbasis van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €75. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire vergoeding niet begrepen en worden de koper/ opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.

Art.15. Bij niet-betaling behoudt EV-QUIP BV zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt EV-QUIP BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet volledig uitgevoerde gedeelte.

Art.16. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van EV-QUIP BV. Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting. EV-QUIP BV behoudt zich het recht voor om, bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag, onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling over te gaan tot revindicatie van de goederen. Tevens kan afwezigheid van integrale betaling door EV-QUIP BV ingeroepen worden als grond tot ontbinding van de overeenkomst. De koper/opdrachtgever mag, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, op generlei wijze de geleverde goederen vervreemden of bewerken, tenzij met en binnen de perken van de schriftelijke toestemming van EV-QUIP BV.

Art.17. De rechtsverhoudingen tussen EV-QUIP BV en haar contractanten zijn onderworpen aan de regels van het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht te Neerpelt en de rechtbanken te Hasselt bevoegd.